Tag Archives: mang đến cho căn nhà nguồn sinh lực. Gương phải đặt trong khung để có thể chứa đựng hết cái thần cùa hình ảnh chủ nhân. Theo khoa học