Tag Archives: lớn chậm thì cây đang bị thiếu phân lân.