Tag Archives: lớn chậm rồi chết thì cây đang bị thiếu phân kali. Nếu lá và mầm hoa có các đốm màu đỏ tía