Tag Archives: bột gạo hoặc bột ngô nấu chín rồi đặt vào nơi chuột thường đến. Chuột ăn phải thức ăn này sẽ bị chương bụng lên rồi chết.