Tag Archives: bạn treo những tấm thiệp hay ảnh quanh bộ kinh đồng hồ. Để tránh các ngăn kệ không quá nặng nề