Tag Archives: bạn hãy mua lấy một ít vec-ni bán sẵn ngoài cửa hàng rồi dùng bông gòn thấm vec-ni lau vào chỗ bị mốc lần nữa